Nanoter isolatsioonimaterjal

NANOTER on pinnakattematerjal, mille termofüüsikalised omadused ületavad teadaolevaid analooge.

NANOTER

koosneb kaasaegsetest keskkonnasõbralikest akrüül polümeersetest nanotehnoloogilistest materjalides, mis toetavad vaakumis keraamikast ja klaasist toodetud nanomõõtmeliste mikrosfääride elastseid struktuure.

NANOTERi kasutatakse

erinevates versioonides kas eraldi või kombineeritult:

01. Termoisolatsioonina

– fassaadidel ja hoonete siseseintel;
– vundamentidel ja soklitel;
– katustel – nii alumistes ja pealmistes kihtides;
– nafta-, gaasi-, vee-, auru- jt torustikel;
– erineva kasutusotstarbega mahutitel;
– ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidel;
– metallkonstruktsioonidel;
– kaubaveokitel ja transpordivahenditel– autodel, laevadel, vagunitel.

02. Ehitiste ja rajatiste kaitseks

sh ventilatsiooni, torustike ja mahutite kaitseks järgnevate keskkonnamõjude eest:
– hallitus ja taimsed organismid;
– UV-kiirgus;
– päikese soojuskiirgus;
– keemiline ja mineraalne reostus;
– niiskus
– müra ja heliisolatsioon.

03. Korrosiooni ennetamiseks ja tõrjeks erinevatel metallidel

04. Hüdroisolatsioonina ehitiste ja rajatiste, sh katuste, keldrite ning basseinide välis- ja sisepindadel

05. Ehitiste, masinate ja kommunikatsioonide kaitseks kondensaadi tekke vastu

06. Keskkondades, kus temperatuurid kõiguvad suures ulatuses.

07. Transpordivahendite (raudteevagunite, autode, laevade, lennukite jne) isolatsioonimaterjalidena erinevate keskkonnamõjude vastu

NANOTER pinnakattematerjalina toimib keskkonna madalamatel temperatuuridel soojusisolaatorina, kõrgetel temperatuuridel soojusisolaatorina ja soojuskiirguse peegeldajana (peegeldab erinevaid kiirgus spektreid 70 % kuni 95 % ulatuses). Toode talub väga hästi UV-kiirgust.

NANOTER tooted on reeglina mõeldud kasutamiseks temperatuuri vahemikus –60 ⁰C kuni +150 ⁰C (lühiajaliselt kuni +200 ⁰C).

NANOTER-pinnakattematerjalid on kasutusvalmis, lõhnatud, mittetoksilised, hea nakkuvusega, valged, poolmatid, toonitavad (RAL) heledates toonides.

NANOTER-tooted on veepõhised akrüüldispersioonid, mida saab olenevalt toote omadustest kanda mistahes pinnale liimikammi ja pahtlilabidaga, rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga. Tooted lahustuvad vees ja on ohutud (vt täpsemalt ohutuskaardilt).

NANOTER pinnakattematerjalina toimib keskkonna madalamatel temperatuuridel soojusisolaatorina, kõrgetel temperatuuridel soojusisolaatorina ja soojuskiirguse peegeldajana (peegeldab erinevaid kiirgus spektreid 70 % kuni 95 % ulatuses). Toode talub väga hästi UV-kiirgust.
NANOTER tooted on reeglina mõeldud kasutamiseks temperatuuri vahemikus –60 ⁰C kuni +150 ⁰C (lühiajaliselt kuni +200 ⁰C).
NANOTER-pinnakattematerjalid on kasutusvalmis, lõhnatud, mittetoksilised, hea nakkuvusega, valged, poolmatid, toonitavad (RAL) heledates toonides.
NANOTER-tooted on veepõhised akrüüldispersioonid, mida saab olenevalt toote omadustest kanda mistahes pinnale liimikammi ja pahtlilabidaga, rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga. Tooted lahustuvad vees ja on ohutud (vt täpsemalt ohutuskaardilt).
Pärast kuivamist moodustub elastne kate, millel on unikaalsed isoleerivad omadused (soojakadude vältimine, külmumiskaitse) võrreldes tavakasutuses olevate isolatsioonidega. Näiteks soojust isoleerivate omadustega 1 mm NANOTER toote kiht asendab 35–40 mm mineraalvilla kihti. Isoleerivate omaduste unikaalsus tuleneb nanopolümeeride asetusest mikrosfääridest moodustunud struktuuris. Soojusisolatsiooni kasutusiga tavapärastes kasutustingimustes on vähemalt 15 aastat.

NANOTER-pinnakatte keemiline koostis varieerub sõltuvalt kasutusomadustest. Koostises on mikrosfääridele toetuvad alküülkopolümeerid (põhiaine), nanokujul täite- ja sideained, tehnoloogilised abiained ja pigmendid.

Peale selle, et NANOTER-pinnakatete füüsikalised ja keemilised omadused parandavad kaetud pinna omadusi ja struktuuri, jääb pind peale katmist ka dekoratiivseks aga vaja lisa viimistlust.

OHUTUSTEAVE

Katted NANOTER INSULATION on mittetoksilised ja lõhnatud.
EL-is lubatud LOÜ-sisaldus (alaliik WB/a) on kuni 30 g/l, toodete LOÜ maksimumsisaldus on sõltuvalt tootest vahemikus 0,1 kuni 1,5 g/l.

Tootmisprotsessis kasutatavad keemilised ühendid, mis kas eraldi või suurtes kogustes on ühel või teisel viisil ohtlikud inimese tervisele või keskkonnale.
Kuna tootmisprotsessis kasutatavad kogused on väikesed, siis NANOTER tervikuna on kattematerjalina käitlemisel ohutu. Kuna suurtes kogustes ja pikaajaline kokkupuude ning kõrgsurvepihusti kasutamine võib ohustada tervist, kasutatakse kõikide NANOTER katete korral järgmisi ohupiktogramme:

GHS07

GHS08

GHS09

Baas- ja sideained:
veepõhine akrüüldispersioon (CAS-nr ei klassifitseerita)
stüreen-akrüülkopolümeeri dispersioon, CAS 9010-92-8 (nanomateriaalne vorm)

Tehnoloogilised lisakomponendid:
hüdroksüetüültselluloos CAS 9004-62-0
teksanool CAS 25265-77-4
kaltsiumkarbonaat CAS 471-34-1 (nanoateriaalne vorm)
ränidioksiid CAS 7631-86-9 (nanomateriaalne vorm)
polüetüleenvaha CAS9002-88-4

Pigmendid:
titaanoksiid CAS 13463-67-7 (nanomateriaalne vorm)
tsinkfosfaat CAS 7779-90-0

Kokkupuude võib põhjustada naha ja silmade ärritust, allaneelamisel hingamishäireid.

Kasutada isikukaitsevahendeid ja vältida materjali sattumist veekogudesse.

Vältida silma, nahale ja riietele sattumist ning allaneelamist. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole, võtta kaasa pakend või etikett.

Kõrgsurvepihustiga töötamisel kasutada isikukaitsevahendeid (kogu keha kattev riietus, kindad, respiraator). Vältida sissehingamist. Töötamisel siseruumides tuleb ruumid ventileerida. Siseruumides, mida ei ole võimalik ventileerida, tuleb kasutada rulli või pintslit.

Sisu ja pakend utiliseerida vastavuses asukohariigi õigusaktidega.